Manish Malhotra's MyGlamm LIT-PH Lip Balm - Main Squeeze Lemon (2 g) Manish Malhotra’s MyGlam...